Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

 

                                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

 

Lp.

 

                                                                 Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r

do godz. 15.00.

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od  24 czerwca  2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

5 sierpnia 2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

15 sierpnia 2022 r.

5

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 20 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022

r. do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r.

do 22 lipca 2022 r

od 3 sierpnia 2022 r.

do 16 sierpnia 2022 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2022r.

Początek strony