Zebrania Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

18.09.2019

a) Spotkanie dyrekcji, wychowawców klas I z rodzicami w auli szkolnej

b) Spotkanie z wychowawcami klas, nauczycielami.

Omówienie kryteriów oceniania, regulaminów egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wybór trójek klasowych oraz przekazanie innych informacji uznanych za ważne.

11.12.2019

Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach na I półrocze.

25.03.2020 

Wywiadówka śródokresowa oraz o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych.

27.05.2020

Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach końcowych.

Początek strony