plakat mały ok  Już 23 marca 2017 r.  zapraszamy solistów oraz zespoły muzyczne ze szkół   gimnazjalnych, do udziału w KONKURSIE PIOSENKI POLSKIEJ Zaśpiewajmy w Sławięcicach.

Konkurs odbędzie się w auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu.

W programie:

  • przesłuchania solistów i zespołów muzycznych z gimnazjów
  • w czasie obrad Jury odbędą się konkursy dla 5-cio osobowych drużyn kibiców, między innymi: na najlepsze dopingowanie swojego wykonawcy (transparent, hasło…), śpiewania karaoke, konkurs „Jaka to melodia?”.
  • wręczenie nagród.
  • Jury konkursu:
  • Sylwia Gawłowska - reprezentantka Muzeum Polskiej Piosenki
  • Marek Sołtysik - muzyk, reprezentant Radia Opole
  • Izabela Migocz - doktor sztuki muzycznej w zakresie – wokalistyka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźu
  • Agnieszka Hyla - magister sztuki w zakresie edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów muzycznych i muzyki kościelnej oraz w zakresie instrumentalistyki – organy
  • Rafał Pulkowski - właściciel Studia Nagraniowego 2K

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!!!

Organizatorzy: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie ZS Nr 3 

 

 REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ Zaśpiewajmy w Sławięcicach
I ORGANIZATOR
Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu  
Patronat honorowy: Muzeum Polskiej Piosenki, Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla Sponsorzy: Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle, Muzeum Polskiej Piosenki, Studio nagraniowe 2K, Klub Turystyki Kajakowej „Rejak”, Firma BESCO, Jajuga - Szkoła jazdy.
II CELE KONKURSU  
1. Prezentacja umiejętności wokalnych uczniów. 2. Poznawanie i propagowanie kultury polskiej poprzez śpiewanie piosenek w język ojczystym. 3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. 4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
III UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych.
Szkoły zgłaszają jednego solistę oraz jeden zespół wokalny lub wokalno – instrumentalny (max 7 osób).
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku wykonawców na potrzeby Konkursu i wysłanie ich na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 16 marca 2017 r.  Elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (scan dokumentów)  Listownie: Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja    47-230 Kędzierzyn-Koźle    ul. Sławięcicka 79 z dopiskiem „Konkurs Piosenki Polskiej – Zaśpiewajmy w Sławięcicach”  Faksem: 77 483 49 93 2. Konkurs odbędzie się dnia 23 marca 2017r. od godz. 1000 w auli Zespołu Szkół  Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. 3. Każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim (półplayback, akompaniament zespołu), z których pierwszą prezentuje w czasie przesłuchań, a drugą na ewentualną prośbę Jury.  4. Opiekunowie zespołów muzycznych proszeni są o kontakt z Organizatorem w celu omówienia szczegółów nagłośnienia występów. 5. Opisany (imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu, nazwa szkoły/placówki) podkład muzyczny do wykonywanego utworu uczestnik przynosi ze sobą na przesłuchanie konkursowe, przekazuje go akustykowi przed występem i odbiera po występie. 6. Zespoły muzyczne korzystają z własnych instrumentów muzycznych. 7. Podkład muzyczny nagrany na płycie CD lub nośniku pendrive format MP3  nie może zawierać chórku lub drugiego głosu z oryginalnego nagrania. Obecność ich dyskwalifikuje uczestnika. 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów na płycie CD (DVD) i w Internecie. 9. Wykonawców zapraszamy z grupą kibiców ( 5osób z danej szkoły), dla których również przewidziano nagrody, za udział w konkursach między innymi: na najlepsze dopingowanie swojego
wykonawcy (transparent, hasło…), śpiewania karaoke, czy konkursie  „jaka to melodia?”, które odbędą się w czasie obrad Jury.  
V PRZEBIEG KONKURSU
1. Podczas konkursu Uczestnicy prezentują utwory w języku polskim (z tekstem i muzyką polskich autorów). 2. Każdy Uczestnik wykonuje pierwszy z dwóch zgłoszonych przez siebie utworów. Jury może poprosić o wykonanie drugiej piosenki. 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  I kategoria  - soliści  II kategoria – zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne (max do 7 osób) 4. Próby akustyczne dla zespołów muzycznych odbędą się 23.03.2017 r. od godziny 800. 5. Jury wybrane przez Organizatora oceni występy Uczestników. 6. Jury, w przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego poziomu, zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureatów wszystkich miejsc w danej kategorii. 5. Kolejność występów ustala Organizator. 6. Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród odbędzie się 23.03.2017 r. po przesłuchaniu wszystkich Uczestników. 7. Koncert laureatów odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przez Jury w siedzibie Organizatora.
III OCENA I NAGRODY
1. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę: a) umiejętności wokalne (warunki głosowe, czystość intonacyjna, dykcja); b) dobór repertuaru zgodny z regulaminem i stroną muzyczną (opracowanie oraz stopień  trudności wykonywanego utworu), c) interpretację (oryginalność, zrozumienie i przekaz treści); d) ogólne wrażenie artystyczne.  2. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I –III (w każdej kategorii oddzielnie) oraz wyróżnienia.  3.  Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po obradach Jury. 4. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora. 5. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Organizator zapewnia dyplomy uczestnictwa  dla Uczestników i podziękowania dla Opiekunów.
IV POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje pisemne).
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora 2. W przypadku nie spełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu z przyczyn formalnych. 3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników. 4. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 5. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Koordynatorem Konkursu:  Jolanta Hyla tel.: 606311207 lub email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony