SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 polegała
na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Przewodniczącego i opiekuna SU wybrano w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się
26 września 2017 r. Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu „Samorządy mają głos” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zastępców i skarbnika SU wybrał przewodniczący SU, a skarbnika – Rady Samorządów Klasowych na zebraniu.

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Bartosz Kaczmarek, klasa IV TB

 Zastępca – Hanna Szajner, klasa III TC

Zastępca – Kacper Dzedzej, klasa I TS

Skarbnik – Aleksandra Targos, klasa II TB

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania.

Pierwsze spotkanie Zarządu SU z przedstawicielami samorządów klasowych odbyło
się 12 września. Ustalono wówczas system kolejnych zebrań oraz podjęto pierwsze działania. Kolejne zebrania odbywały się w miarę potrzeb.

Podjęte działania:

 • Przeprowadzono giełdę używanych podręczników – 13 września 2017;
 • 21 i 22 września zorganizowano akcję robienia zdjęć klasowych (zdjęcia wykonywały klasy fototechników);
 • Przeprowadzono kampanię wyborczą na przewodniczącego SU, oraz kampanię przed referendalną w sprawie uchwalenia nowego regulaminu;
 • 25 września miała miejsce debata z kandydatami na przewodniczącego SU;
 • 26 września 2017 r. odbyły się wybory przewodniczącego SU, opiekuna SU oraz referendum w sprawie uchwalenia nowego regulaminu;
 • Przygotowano i przeprowadzono wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta – 17 października Komisja Wyborcza uczestniczyła w szkoleniu w Urzędzie Miasta, się 20 października odbyła się debata z kandydatami a 24 października miały miejsce wybory radnego – radną została Julia Kurpińska;
 • SU zgłosił się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła demokracji”, grupa projektowa uczestniczyła w szkoleniu we Wrocławiu 21 września;
 • Przygotowano serce z życzeniami dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • zorganizowano otrzęsiny klas pierwszych;
 • wystosowano petycje:
 • do Prezesa Zarządu MZK w sprawie włączenia do obiegu linii autobusowej nr 5 i 15 autobusów MAXI – odpowiedź odmowna;
 • do dyrektora ZS nr 3:

w sprawie skrócenia lekcji w dn. 31.10.2017 i zawieszenia lekcji w dn. 2.11. 2017 – odpowiedź pozytywna,

w sprawie zwiększenia ilości ławek na korytarzach i uruchomienia szatni

 • przeprowadzono zbiórkę zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji Ekophone;
 • Przeprowadzono diagnozę w formie ankiety, wśród całej społeczności uczniowskiej, dotyczącej potrzeb i propozycji działań SU;
 • SU dokonał przydziału zadań poszczególnym klasom (gazetki szkolne, apele, Dni bez śniadania)
 • Kontynuujemy „Dzień bez śniadania”
 • Trwają prace przy Kąciku relaksu - pozyskiwanie środków (między innymi z loterii fantowej zorganizowanej z okazji Sławięcickiego Spotkania Adwentowego) i materiałów do wyposażenia „Kącika relaksu” na II piętrze;
 • uaktualniano wpisy na stronie internetowej szkoły, w zakładce „samorząd” oraz fb (powstała grupa Samorząd uczniowski);
 • 25 października odbyło się spotkanie Zarządu SU z radami klasowymi rodziców;
 • przygotowano i przekazano rodzicom odezwę z prośbą o wsparcie i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zaplanowanych przez SU na ten rok szkolny inicjatyw;
 • 17 listopada z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu przygotowano wystawę, zorganizowano konkurs na plakat promujący dobre strony niepalenia oraz przeprowadzono happening;
 • 24 listopada w czasie nocki matematycznej SU zajął się zorganizowaniem karaoke i dyskoteki;
 • zorganizowano zbiórkę dla zwierząt ze schroniska w Dębowej ,, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, pomóż bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę";
 • Przewodniczący SU poprowadził apel z okazji: Rozpoczęcia Roku Szkolnego, Ślubowania Klas Pierwszych, Dnia Edukacji Narodowej oraz Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 • Zorganizowano mikołajki - każdą klasę odwiedził Mikołaj z prezentami;
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na najładniejszą bombkę klasową (wygrała klasa II TA), przyozdobiono choinkę przed Izbą Tradycji bombkami klasowymi, przekazano życzenia świąteczne dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji oraz wszystkim uczniom i rodzicom na stronie szkoły i fb, ponadto na fb szkolnym zorganizowano akcję „podziel się choinką”
 • „Dzień bez śniadania” zrealizowały: klasa IV TB, IV TC, IV TA, III TA
 • Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała klasa II TC a apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowała klasa III TA;
 • Zorganizowano wycieczkę SU do Trójmiasta i Krakowa;
 • SU wydał opinię dotyczącą pracy nauczyciela: pani Patrycji Kacperak i Joanny Nedokis

Wnioski do dalszej pracy:

 • Dokończenie Kącika Relaksu i przeprowadzenie remontu i zagospodarowania Sali Relaksu na parterze;
 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz szkoły;
 • Zachęcenie młodzieży do śledzenia fb szkolnego i strony internetowej;
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego;
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.
Początek strony