REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

CEL PROGRAMU STYPENDIALNEGO
Program Stypendialny skierowany jest do uczniów kierunku technik technologii chemicznej w Technikum nr 3  Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu, posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie chemii i przedmiotów zawodowych.
Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe uczniów, którzy osiągają co najmniej bardzo dobre oceny z chemii (klasy I) lub chemii rozszerzonej (od klasy II), uczestniczą w konkursach i olimpiadach chemicznych oraz posiadają średnią ocen na semestr/koniec roku co najmniej 4,75.

ORGANIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO
1.    O stypendium może się ubiegać się każdy uczeń klas II –IV Szkoły. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 18 roku życia, w jego imieniu wniosek składa przedstawiciel ustawowy.
2.    Wnioski, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Program Stypendialny”, kierowane są na adres: Grupa Azoty ZAK S.A., ul. Mostowa 30A, skr. poczt. 163, 47-220 Kędzierzyn-Koźle w terminie do:
•    semestr zimowy – do 14 dni od zakończenia semestru szkolnego;
•    semestr letni: do 31 lipca.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ORAZ KRYTERIA OCENY
1.    Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru, nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej klasy i wypłacane w kolejnym semestrze, w ratach miesięcznych danego semestru w roku szkolnym, tj. od września do stycznia roku następnego oraz od lutego do czerwca danego roku.
2.    Komisja Stypendialna udziela stypendium na podstawie złożonego wniosku, w oparciu o następujące kryteria:
a)    Obligatoryjne:
- łączna średnia roczna/semestralna ocen na poziomie minimum 4,75;
- ocena roczna/semestralna z chemii: bardzo dobra lub celująca (dla klas pierwszych);
- ocena roczna/semestralna z chemii rozszerzonej: minimum dobra (dla klas II – IV)
- ocena roczna/semestralna z matematyki i fizyki – minimum dobra;
- średnia ocena roczna/semestralna z przedmiotów zawodowych( dla klas pierwszych) -  
minimum 4,50;
- ocena roczna/semestralna z zachowania - minimum dobra.
- średnia ocena roczna/semestralna z przedmiotów zawodowych (opcje dla klas II – IV):
minimum 4,00.
b)    Szczególne:
- udokumentowany udział w konkursach oraz olimpiadach chemicznych i technicznych na szczeblu pozaszkolnym
- opinia wychowawcy
3.    Łączna roczna kwota stypendium dla każdej z klas objętych niniejszym Regulaminem wynosi 5.000,00 (słownie pięć tysięcy) zł i każdorazowo dzielona jest na ilość uczniów danej klasy spełniających kryteria otrzymania stypendium, przy czym maksymalna miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia nie może stanowić więcej niż 200,00 (słownie: dwieście) zł. Łączna roczna kwota stypendiów w Szkole nie może przekroczyć 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł.
4.    Komisja Stypendialna może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania Stypendium w przypadku:
a.    niespełniania przez Uczestnika kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie,
b.    przeniesienia Uczestnika do innej  szkoły ponadgimnazjalnej,
c.    zawieszenia Uczestnika w prawach ucznia,
d.    wymierzenia Uczestnikowi kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
e.    przedstawienia przez Uczestnika we wniosku o stypendium nieprawdziwych informacji,
f.    stwierdzenia nagannego zachowania Uczestnika naruszającego dobry wizerunek Grupy Azoty ZAK S.A.
5.    W przypadku wstrzymania toku nauki spowodowanego uzasadnionymi ważnymi powodami osobistymi – stypendium zostaje zawieszone i nie skutkuje utratą prawa do otrzymywania stypendium po powrocie do nauki.

Początek strony