Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów

Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie opolskim.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1. języka polskiego
2. historii i wiedzy o społeczeństwie
3. matematyki
4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty następująco:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  W przypadku przeliczania na punkty kryterium – inne osiągnięcia ucznia, przyznaje się następujące ilości punktów:
  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
  5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w wykazie, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, przyznaje się punkty na szczeblu:
  1. międzynarodowym – 4 punkty,
  2. krajowym – 3 punkty,
  3. wojewódzkim – 2 punkty,
  4. powiatowym – 1 punkt.

Wykaz olimpiad i konkursów

1. Wojewódzkie i ponadwojewódzkie konkursy przedmiotowe, których organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty:
- Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
- Wojewódzki Konkurs Historyczny
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny

2. Konkursy i olimpiady tematyczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Ogólnopolska Olimpiada "Myśli Jana Pawła II" (organizator Podlaski kurator Oświaty”
- Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" (organizator Muzeum Jozefa Piłsudskiego w Sulejówku)
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1877-1922. (organizator Mazowiecki Kurator Oświaty) - Ogólnopolski Konkurs "Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II" (organizator Łódzki Kurator Oświaty)
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" (organizator Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (organizator Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
- VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich (organizator Opolski Kurator Oświaty)
- Konkurs Wiedzy o Języku Polskim (organizator Opolski Kurator Oświaty)
- Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Żak (organizator Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu)
- Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Gimnazjalista (organizator Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu)


3. Zawody plastyczne o zasięgu wojewódzkim:
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Księciu Janie Dobrym "Książę Jan Dobry - polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz". (organizator Opolski Kurator Oświaty)

4. Zawody sportowe organizowane przez gminne ośrodki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe:
- zawody indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, skoki, kombinacja norweska, pływanie, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo
- zawody indywidualne:
baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo

Początek strony