WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
Zespołu Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie – Koźlu  

 

 1. I. Kryteria ocen odpowiedzi ustnych i pisemnych
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował podstawowych definicji i pojęć oraz twierdzeń, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy - nie jest w stanie sam rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował podstawowe definicje i pojęcia, potrafi odtworzyć podstawowe twierdzenia - rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował definicje i pojęcia, potrafi sformułować twierdzenia związane z tymi pojęciami - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował definicje i pojęcia, samodzielnie formułuje twierdzenia oraz rozwiązuje problemy teoretyczne - samodzielnie rozwiązuje zadania poprawnie stosując poznane definicje i twierdzenia
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się posiadanymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności

 Kryteria ocen prac pisemnych przedmiotów ogólnokształcących :

<0% - 30%)  -  niedostateczny

<30% - 55%) -  dopuszczający

<55% - 75%) -  dostateczny

<75% - 85%) -  dobry

<85% - 95%) -  bardzo dobry

<95% - 100%)  - celujący

Kryteria ocen prac pisemnych przedmiotów zawodowych :

<0% - 39%>       -  niedostateczny

<40% - 55%> -  dopuszczający

<56% - 74%> -  dostateczny

<75% - 89%> -  dobry

<90% - 97%> -  bardzo dobry

<98% - 100%> - celujący

 

 1. II. Oceniania bieżące
 2. Krótkie sprawdzany pisemne, tzw. kartkówki trwające nie dłużej niż 15 minut i odpytywanie ustne mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 jednostek lekcyjnych i nie muszą być zapowiadane.
 3. Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe, matury próbne ,próbne egzaminy zawodowe oraz odpytywanie ustne obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku lekcyjnym .
 4. Każda praca klasowa musi być poprzedzona powtórzeniem.
 5. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z form sprawdzania wiedzy, kategorii A, a w ciągu tygodnia nie więcej niż pięć.
 6. Termin oddawania prac pisemnych wynosi do 14 dni, z wyjątkiem prac z języka polskiego, których termin oddania wynosi 21 dni. Oceny niedostateczne z prac oddanych po wyznaczonym terminie nie będą wpisywane do dziennika (z wyjątkiem przypadków losowych niezależnych od nauczyciela). W dzienniku zamiast oceny będzie wpisana pozioma kreska. Uczeń nie ma obowiązku poprawiania tej oceny.
 7. Kolejna praca klasowa, test lub sprawdzian może się odbyć dopiero po omówieniu wyników poprzedniej formy sprawdzania osiągnięć ucznia.
 8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego w sposób przyjęty przez danego nauczyciela. Uczniowie otrzymują je do wglądu podczas lekcji, a ich rodzice mogą się z nimi zapoznać podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem lub w innej formie ustalonej przez nauczyciela.
 9. Nieobecność ucznia na pracy klasowej, nawet nieusprawiedliwiona, nie może być karana oceną niedostateczną
 10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych, sprawdzianów (obejmujących większą partię materiału i trwających co najmniej 1 godzinę lekcyjną) oraz wypracowań w terminie do miesiąca od jej uzyskania. Ocenę uzyskaną podczas poprawy nauczyciel wpisuje uczniowi do dziennika zgodnie z zapisem w przedmiotowym systemie oceniania.
 11. Uczeń ma obowiązek uzyskania co najmniej 75% ocen z przeprowadzonych prac klasowych, sprawdzianów (obejmujących większą partię materiału i trwających co najmniej 1 godzinę lekcyjną) oraz wypracowań .

Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, nauczyciel wpisuje do dziennika „nb”. Jest to informacja dla nauczyciela, rodzica i ucznia, że uczeń musi napisać sprawdzian  w terminie do miesiąca od jego powrotu do szkoły.

Niespełnienie tego obowiązku w ciągu miesiąca skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z danej formy sprawdzania wiedzy.

 1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną należy oddać przeprowadzone prace klasowe.
 2. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.
 3. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych, nieprzygotowanie do lekcji. Ilość nieprzygotowań do zajęć lekcyjnych w ciągu okresu objętego klasyfikacją bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej regulują przedmiotowe systemy oceniania.
 4. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły po usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych, nauczyciel nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.
 5. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej (w szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od ucznia) zasady oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i wychowawcą klasy, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia.
 6. W trakcie okresu objętego klasyfikacją uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:
 7. 3 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 1 godziny w tygodniu; w tym co najmniej jedna ocena z kategorii A
 8. 4 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu; w tym co najmniej jedna ocena z kategorii A
 9. 5 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 3 godzin w tygodniu; w tym co najmniej dwie oceny z kategorii A
 10. 6 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 4 godzin w tygodniu; w tym co najmniej dwie oceny z kategorii A
 11. 7 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin w tygodniu. w tym co najmniej trzy oceny z kategorii A

18 .W szkole ustalono następujące zasady dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:

Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

Oprócz znaku cyfrowego, można umieszczać w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

 1. a) zakres materiału, data, forma oceniania, opisy słowne

Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący – 6 – cel.;
 • stopień bardzo dobry – 5 – bdb.;
 • stopień dobry – 4 – db. ;
 • stopień dostateczny – 3 – dst.;
 • stopień dopuszczający – 2 – dop.;
 • stopień niedostateczny – 1 – ndst,

19 .W ocenianiu bieżącym dopuszcza się:

 1. wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których mowa w p. 18 stosowanie znaków

„+” i „-” oraz stosowanie zapisów informacyjnych:

 1. jeżeli uczeń jest nieobecny na kartkówce, nauczyciel wpisuje do dziennika „nb”. Jest to informacja dla nauczyciela, rodzica i ucznia, że uczeń musi napisać tę kartkówkę w terminie do 14 dni od jego powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie napisze jej w wyżej ustalonym terminie 14 dni, to nauczyciel może sprawdzić wiadomości ucznia nieobecnego na kartkówce w dowolnej formie: pisemnej lub ustnej w trakcie kolejnych zajęć lekcyjnych, na których uczeń się pojawi, nawet w przypadku zgłoszonego wcześniej nieprzygotowania.
 1. nieprzygotowanie ucznia odnotowuje się skrótem „np”, reguluje to przedmiotowy system oceniania
 2. brak zadania lub zeszytu odnotowuje się skrótem „bz”, reguluje to przedmiotowy system oceniania
 3. ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika tylko w przypadku poprawy oceny; w przeciwnym przypadku nauczyciel odnotowuje jedynie fakt, że uczeń skorzystał z możliwości poprawy sprawdzianu (w miejsce oceny wpisywany jest znak "npps" z komentarzem "nieudana próba poprawy sprawdzianu"
 1. Oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi, spełniającymi funkcję                        diagnostyczno - informacyjną. 
 2. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną (pochwałą lub naganą) oraz znakiem  „+ ” lub „–”.

  III. Zasady oceniania 

1) Poszczególnym formom aktywności ucznia są przyporządkowane następujące wagi:

-   Waga 5: Olimpiady, konkursy, zawody tematyczne powyżej etapu szkolnego

- Waga 4: Test zamknięcia, badanie wyników nauczania, sprawdzian, sprawdziany przekrojowe (obejmujące więcej niż jeden dział), odpowiedź ustna obejmująca większy zakres materiału, wysoki wynik w eliminacjach szkolnych olimpiady, matury próbne, próbne egzaminy zawodowe, ocena bardzo dobra za 95%-ą frekwencję na zajęciach edukacyjnych po każdym okresie klasyfikacyjnym

-   Waga 3: Poprawa sprawdzianu, sprawdziany pisane w drugim terminie, systematyczny udział w nieobowiązkowych zajęciach uzupełniających, przygotowanie i zaprezentowanie referatu, prezentacji, kartkówka

-   Waga 2: Odpowiedź ustna z bieżącego materiału, Liga zadaniowa

-   Waga 1:  Aktywność i praca na lekcji, zadanie domowe

 Jeżeli na lekcji wystąpią inne formy aktywności nie występujące w tabeli, nauczyciel sam ustala ich wagę.

2) Test otwarcia i zamknięcia: - Test otwarcia i zamknięcia piszą klasy pierwsze - nie ma możliwości pisania testu w innym terminie ani poprawienia oceny testu

- jeżeli uczeń jest nieobecny na teście zamknięcia(za wyjątkiem choroby)  to od średniej ważonej na koniec roku szkolnego nauczyciel odejmuje „0,1”

3) Badanie wyników nauczania:

- Badanie wyników nauczania piszą klasy drugie lub trzecie- nie ma możliwości pisania po raz drugi ani poprawienia oceny

- jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie (za wyjątkiem choroby) to od średniej ważonej na koniec roku szkolnego nauczyciel odejmuje „0,1”

4) Prace pisemne:

 • jeżeli uczeń wszystkie zapowiedziane sprawdziany pisał w pierwszym terminie i jego średnia ważona wynosi co najmniej 1,75 , to do średniej ważonej na koniec semestru nauczyciel dodaje „0,1” . Oznacza to, że aby uzyskać na koniec semestru ocenę dopuszczającą uczeń musi uzyskać średnią ważoną 1,75  bez dodawania 0,1.  Nieobecność na pierwszym terminie spowodowana udziałem w zawodach, konkursie lub olimpiadzie i zgłoszona wcześniej nie jest brana pod uwagę i sprawdzian ocenia się z wagą 4
 • jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, w miejsce oceny wpisywany jest znak "nb" z komentarzem
 • uczeń korzystający podczas pracy pisemnej z niedozwolonej pomocy otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną i nie ma możliwości poprawy tej oceny (fakt ten odnotowany jest w komentarzu do oceny)
 • uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną  ze sprawdzianu  w ciągu miesiąca od momentu ogłoszenia jego wyników (dokładny termin uczeń ustala z nauczycielem)
 • poprawy sprawdzianów odbywają się podczas konsultacji
 • ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika tylko w przypadku poprawy oceny; w przeciwnym przypadku nauczyciel odnotowuje jedynie fakt, że uczeń skorzystał z możliwości poprawy sprawdzianu (w miejsce oceny wpisywany jest znak "npps" z komentarzem "nieudana próba poprawy sprawdzianu"
 • oceny niedostateczne  ze sprawdzianu poprawiane są na pełną skalę ocen; przy obliczaniu średniej ważonej brane są pod uwagę obie oceny
 • jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie nie jest spowodowana dłuższą nieobecnością (np. chorobą), a uczeń nie poinformował o tym nauczyciela co najmniej dzień  przed sprawdzianem ,wówczas pisze sprawdzian na najbliższej lekcji

5) Aktywność na lekcji:

- uczeń za szczególną aktywność na lekcji otrzymuje „+”

 - za uzbieranie pięciu „+” uczeń otrzymuje „5”

6) Próbna matura, próbny egzamin zawodowy: - jeżeli uczeń jest nieobecny na próbnej maturze, to od średniej ważonej na koniec roku szkolnego nauczyciel odejmuje „0,1” – w przypadku rażącej różnicy między średnią ważoną a wynikiem próbnej matury nauczyciel ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę wynikającą ze średniej ważonej . 

7) Jeżeli uczeń zmienia poziom nauczania z podstawowego na rozszerzony, to musi  w wyznaczonym terminie zaliczyć różnice programowe na ocenę, w przeciwnym wypadku otrzymuje z tego materiału ocenę niedostateczną. Otrzymana ocena  za zaliczenie ma wagę 4.

 8)  Jeżeli uczeń realizuje poziom podstawowy i rozszerzony z innym nauczycielem, wówczas jego ocena śródroczna i roczna  jest wynikiem średniej ważonej wszystkich jego ocen zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego z danego okresu objętego klasyfikacją.

 9) Wartości liczbowe ocen cząstkowych

 

                                                           Znak „+” waga + 0,5

                                                          Znak „-” waga - 0,25

 

10) Podstawą wystawienia oceny semestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych  w ciągu całego okresu objętego klasyfikowaniem

Przeliczanie średniej ważonej na ocenę semestralną lub roczną odbywa się według schematu:                

< 0-1,75)    

niedostateczna

<1,75-2,7)           

dopuszczająca

<2,75-3,6 )         

dostateczna

<3,6-4,6)       

dobra

<4,6-5,6)       

bardzo dobra

<5,6-6,0>           

celująca

11) W przypadku rażącej różnicy między średnią ważoną za I i II półrocze nauczyciel ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę wynikającą ze średniej ważonej rocznej.

W szkole przyjęto następujący pomocniczy sposób ustalania klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych:

 

                      OCENA KOŃCOWOROCZNA

O   ocena śródroczna

6

3

4

4

5

5

6

5

3

3

4

4

5

6

4

2

3

3

4

5

5

3

1

2

3

4

4

5

2

1

2

3

3

4

4

1

1

1

2

3

3

3

   

1

2

3

4

5

6

   

       ocena za drugi okres objęty klasyfikacją

 12) Przeliczanie średniej ważonej na ocenę semestralną lub roczną odbywa się według schematu:       

Średnia ważona ocen x1, x2, …, xn,  którym przypisano wagi odpowiednio w1, w2, …, wn  wyraża się wzorem :

13) Zagadnienia nie objęte Przedmiotowym Systemem Oceniania reguluje Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania

14) Przedmiotowy System Oceniania podlega ewaluacji po upływie każdego roku szkolnego

Początek strony